Екип

Колектив:

Административен персонал

Директор: Иваничка Алексиева Дончева

Главен счетоводител: Янита Добрева Василева

Касиер-домакин: Бистра Ивелинова Петкова

Медицинска сестра: Петя Димитрова

 

Педагогически персонал

Таня Христова Иванова - учител

Марияна Данаилова Танкова - учител

Мария Николаева Божинова -  старши учител

Цветозара Петрова Ангелова - учител

Сашка Симеонова Костовска - старши учител

Таня Петрова Христова - старши учител

Янка Тодорова Якимова - старши учител

Миглена Георгиева Маринска - старши учител

 

Непедагогически персонал

Силвена Игнатовапомощник-възпиталел

Генка Николова помощник-възпиталел

Христина Такева - помощник-възпиталел

Невена  Цанкова - помощник-възпиталел

Наталия Вълкова Тодорова - готвач

Иванка Стоева  Христова - помощник готвач

Сюлейман Мехмедов Касачев - огняр

Свържете се с нас

Детска градина "Зора"

гр. Ловеч, ул "Съйко Съев" 1

Тел: 068 604 448

Mail: info-1101307@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/