Проекти и национални програми

НП на МОН "Успяваме заедно" -учебна 2019/2020г.

НП на МОН "Заедно за всяко дете" , модул "Добри практики за взаимодействие със родителите на държавата от предучилищно образование"-учебна 2019/2020г.

НП на МОН "Без свободен час", модул "БСЧ в ДГ" -учебна 2018/2019г., 2019/2020г.,2020/2021г.

НП на МОН "Заедно в грижата за ученика", модул "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детските учители", учебна 2020/2021г.

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 АПСПО, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", модул Такси 2020/2021г.

Проект "Мини екопътечка", НК на МОСВ и ПУДООС "Чиста околна среда-2021г." , "Обичам природата и аз учствам"

Схема "Училищен плод" ми "Училищно мляко" на ДФ Земеделие, учебна 2018/2029г., 2019/2020г. , 2020/2021г.

НП на МОН "Успяваме заедно" -учебна 2021/2022г.

НП на МОН "Заедно в грижата за ученика", модул "Осигуряване на условията за екипна работа на учителите от начален етап с детските учители", учебна 2021/2022г.

НП на МОН "Хубаво е в детската градина" за учебна 2022/2023г.

Участие в обучителна програма на тема: Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO Education от Център за творческо развитие - м. Септември 2022 г.  

НП на МОН "Хубаво е в детската градина" Иновативен проект „STEAM- в ранна детска възраст лесно и забавно“- отчет на дейността

Свържете се с нас

Детска градина "Зора"

гр. Ловеч, ул "Съйко Съев" 1

Тел: 068 604 448

Mail: info-1101307@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/