Документи на ДГ

Учебна 2023-2024г.

Годишен план

Програмна система 

Правилник за дейността на ДГ "Зора" за учебната 2023/2024 г. 

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ "Зора" за учебна 2023/2024г.

Организация на учебен ден за учебната 2023/2024 г.

Уведомление за отсъствие

Заявление за прием

Учебна 2022-2023г.

Актуализирана Стратегия за развитие на ДГ "Зора" за период 2020-2025г.

План за действие и финансиране на Стратегия за развитие на ДГ "Зора" за период 2020-2025г.

Годишен план  за учебна 2022-2023г.

Правилник за дейността на ДГ "Зора" за учебна 2022-2023г.

Актуализирана стратегия за развитие на ДГ "Зора"  за период 2022-2024г.

Програмна система на ДГ "Зора" 

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ "Зора" за учебна 2022-2023г.

Мерки за повишаване на качеството в ДГ "Зора" за учебна 2022-2023г.

Организация на учебен ден за учебна 2022-2023г.

Програма за превенция на ранно напускане на децата за учебна 2022-2023г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата за учебна 2022-2023г.

Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование за учебна 2022-2023г.

Механизъм за противодействие на насилие и тормоз в детската градина за учебна 2022-2023г.

Правила за организиране на допълнителни педагогически дейности , които не са дейност на детската градина

Учебна 2021/2022г.

Етичен кодекс на общността

Анекс към Правилник за дейността на ДГ "Зора"

Годишен план

Разпределение на ОФПВ

Мерки за организиране на дейността на ДГ "Зора" в условията на COVID-19

Мерки за повишаване на качеството в институцията

План насърчаване грамотността

Отчет на стратегия

План БДП

Правилник за вътрешния трудов ред

План приобщаващо образование

Правилник за дейността на ДГ

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Превенция ранно напускане деца ЗПО

Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа в детската градина

 

Учебна 2020/2021г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Етичен кодекс

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВ. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ НА ДГ "ЗОРА" - ЛОВЕЧ

Вътрешни правила за ежедневен контрол на здравословното състояние на децата в ДГ

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Стратегия за насъчване и повишаване на грамотността

Превенция ранно напускане деца

Приобщаващо образование на децата със СОП и деца от уязвими групи

Правилник за дейността

Правилник за вътрешния трудов ред

Стратегия финансиране

Годишен план

Отчет Стратегия

Стратегия за развитие

План-програма БДП 2021

Вътрешни правила корупция,измами, нередности

Свържете се с нас

Детска градина "Зора"

гр. Ловеч, ул "Съйко Съев" 1

Тел: 068 604 448

Mail: info-1101307@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/